Legislatívne prostredie

Legislatíva

 

Najdôležitejšia slovenská legislatíva týkajúca sa tabakových výrobkov
 • Zákon 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov
 • Zákon 355/2011 Z.z. o tabakových výrobkoch 
 • Vyhláška 212/2012 Z.z., ktorou sa upravujú tabakové výrobky
 • Zákon  377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov 
 • Zákon  106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 
 • Zákon  147/2001 Z.z. o reklame 
 • Zákon  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
 • Vyhláška 109/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov

Niektoré právne akty a doporučenia EÚ týkajúce sa tabakových výrobkov
 • Smernica 2014/40/EU Európskeho Parlamentu a Rady z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES
 • Smernica 2012/9/EÚ ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov
 • Smernica 2001/37/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov
 • Smernica 2003/33/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov
 • Smernica Rady 92/79/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z cigariet
 • Smernica Rady 92/80/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet
 • Smernica Rady 95/59/ES z 27. novembra 1995 o iných daniach, ktoré ovplyvňujú spotrebu vyrobeného tabaku, ako je daň z obratu.

WHO FCTC
 • Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v máji 2003 prijala Rámcový dohovor o kontrole tabaku, ktorý vstúpil do platnosti 27.februára 2005.
 • Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom Uznesením č. 667 zo 4. decembra 2003.
 • Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 21. apríla 2004.

Objavujte

Legislatívne prostredie

Viac informácii

Spotrebiteľské súťaže

Viac informácii

GDPR dokumenty

Viac informácii